دستگاه الکتروکاردیوگراف (جدید)

دستگاه الکتروکاردیوگراف (Machine ECG) مدل: Sina-100s

دسـتگاه الکتروکاردیوگـراف مجموعـه ای متشـکل از قسـمتهای سـخت افـزاری شـامل: پرینتـر حرارتـی صفحـه نمایـش سـیگنال قلــب و کلیدهــای کنترلــی  کابــل بیمــار ، پــوآر و دســتبند مــی باشــد.بــه وسـیله ایـن دسـتگاه مـی تـوان سـیگنال هـای الکتریکـی حاصـل از عملکـرد الکتریکـی قلـب را بـا نمونـه بـرداری ازنحـوه انتشـار ایـن سـیگنال در نواحـی مختلـف بـدن مـورد مطالعـه و سـنجش قـرار داد. ایـن دسـتگاه دارای اسـتانداردهای ایمنـی الکتریکـی و تاییدیـه هـای معتبــر از اتحادیــه اروپــا مــی باشــد. از قابلیــت هــای ویــژه ایــن دســتگاه مــی تــوان بــه نویــزبســیار کــم ، کاربــری آســان قابلیــت پرینــت مجــدد از ســیگنال آخریــن بیمــار قابلیــت اتصــال بــه سیســتم کامپیوتــری و آنالیــز سـیگنال قلـب قابلیـت گرفتـن نـوار قلـب بـدون اتصـال  بـه بـرق شـهر و بـا باتری داخلی تا 500 بیمار و گارانتی 5 ســاله دســتگاه اشــاره نمــود.

 

 • قابلیــت نمایــش همزمــان 12 کانــال ســیگنال قلــب بصــورت همزمــان بــا کیفیــت بســیار بــالا روی صفحــه LCD
 • قابلیت چاپ سیگنال ECG در سه حالت 1،3 و6 کانال
 • قابلیت چاپ یک لید انتخابی بصورت LONG
 • دارای مدلهای مختلف از رکورد گیری(Auto/Manual)
 • قابلیت ثبت و ضبط فشار خون به صورت Optional
 • کارکرد آسان ، سبک و قابل حمل
 • دارای باطـری داخلـی بـا قابلیـت روشـن نگهداشـتن دسـتگاه بـدون اتصـال بـه بـرق شـهر به مدت 8 ساعت
 • قابلیت حفظ و ذخیره سیگنال ECG برای 500 بیمار
 • قابلیت پرینت مجدد از آخرین رکورد بیمار
 • قابلیت پرینت مجدد از بیمار انتخابی بین 500 بیمار آخر
 • دارای تکنولـوژی ضـد نویـز/ پارازیـت ، جهـت اطمینـان از تثبیـت خـط پایـه و صحت سیگنال نمایشی
 • قابلیـت اتصـال بـه کامپیوتـر از طریـق پـورت USB بـه جهـت آنالیـز ونمایش سـیگنال قلـب و چـاپ همزمـان 12 لید
 • دارای پورت شبکه
 • استفاده از استیل ضد زنگ در پوآر و دستبند
 • دارای 5 سال گارانتی و 10 سال پشتیبانی قطعات توسط شرکت اوس سینا