دستگاه الکتروکاردیوگراف (جدید)

دستگاه الکتروکاردیوگراف (Machine ECG) مدل: Sina-100s

دسـتگاه الکتروکاردیوگـراف مجموعـه ای متشـکل از قسـمتهای سـخت افـزاری شـامل: پرینتـر حرارتـی، صفحـه نمایـش سـیگنال قلــب، کلیدهــای کنترلــی، روتاری سلکتور، کابــل بیمــار و پــوآر و دســتبند مــی باشــد.  بــه وسـیله ایـن دسـتگاه مـی تـوان سـیگنال هـای الکتریکـی حاصـل از عملکـرد الکتریکـی قلـب را بـا نمونـه بـرداری ازنحـوه انتشـار ایـن سـیگنال در نواحـی مختلـف بـدن مـورد مطالعـه و سـنجش قـرار داد. ایـن دسـتگاه دارای اسـتانداردهای ایمنـی الکتریکـی و تاییدیـه هـای معتبــر از اتحادیــه اروپــا مــی‌باشــد. از قابلیــت هــای ویــژه ایــن دســتگاه مــی تــوان بــه نویــزبســیار کــم ، کاربــری آســان قابلیــت پرینــت مجــدد از ســیگنال آخریــن بیمــار قابلیــت اتصــال بــه سیســتم کامپیوتــری و آنالیــز سـیگنال قلـب قابلیـت گرفتـن نـوار قلـب بـدون اتصـال بـه بـرق شـهر و بـا باتری داخلی تا ۵۰۰ بیمار و گارانتی 2 ســاله دســتگاه اشــاره نمــود.

 • نمايــش همزمــان 12 کانــال ســيگنال قلــب بصــورت همزمــان بــا کيفيــت بســيار بــالا روی صفحــه LCD
 • چاپ سيگنال ECG در سه حالت1و3 و 6 کانال
 • قابليت چاپ يک ليد انتخابی بصورت Long
 • دارای مدلهای مختلف از رکورد گيری (Auto/Manual)
 • کارکرد آسان ، سبک و قابل حمل
 • دارای باطـری داخلـی از جنس ليتيوم آيون بـا قابليـت روشـن نگهداشـتن دسـتگاه بـدون اتصـال بـه بـرق شـهرحداقل به مدت 8 ساعت
 • قابليت حفظ و ذخيره سيگنال ECG براي 500 بيمار
 • قابليت پرينت مجدد از آخرين رکورد بيمار
 • داراي تکنولـوژی ضـد نويـز/ پارازيـت ، جهـت اطمينـان از تثبيـت خـط پايـه و صحت سيگنال نمايشی
 • قابليـت اتصـال بـه کامپيوتـر از طريـق پـورت USB بـه جهـت آناليـز ونمايش سـيگنال قلـب و چـاپ همزمـان 12 ليد
 • دارای روتاری سلکتور به جهت تسهيل در دسترسی کاربر به تنظيمات دستگاه
 • دارای سوکت خروجي USB و تبديل شدن به سيستم PC-ECG
 • دارای پورت شبکه
 • استفاده از استيل ضد زنگ (stainless steel) در توليد پوآر و دستبند
 • قابليت ثبت و ضبط فشار خون همزمان باثبت سيگنال قلب بصورت Optional
 • قابليت اندازه‌گيری ABI بصورت Optional
 • داراي 2 سال گارانتی و 10 سال پشتيبانی قطعات توسط شرکت اوس سينا
 •