فرم نظر سنجی نصب و راه اندازی

1) تحویل سیستم در زمان و موعد مقرر:

2) تحویل سیستم مطابق چک لیست نصب:

3) میزان رضایت شما از نصب سیستم در محل مورد نظر:

4) میزان رضایت شما از تست کلیه اجزاء و ملحقات سیستم در حضور شما:

5) میزان رضایت شما از آموزش کارکردی توسط کارشناسان شرکت:

6) میزان تسلط کارشناسان در آموزش از دیدگاه شما:

7) میزان صبر و حوصله کارشناس آموزش شرکت در پاسخگویی به سوالات و ایرادات شما:

8) میزان رضایت شما از تعداد تست های انتخاب شده (آموزش مجازی):

9) میزان رضایت شما از تعداد تست های انتخاب شده (آموزش روی فرد):

10) میزان رضایت شما از آموزش هشدارها و نگهداری اولیه و عدم استفاده از ملحقات و لوازم جانبی متفرقه:

11) میزان رضایت شما از تحویل مدارک از قبیل دفترچه, گارانتی و فرم های نصب و راه اندازی و آموزش:

12) میزان رضایت شما از نحوه برخورد کارشناسان شرکت در تمامی مراحل نصب و راه اندازی و آموزش: