حضور شرکت اوس سینا در هفتمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران