درباره ما

درباره شرکت اوس سینا

شـرکت اوس سـینا در سـال ١٣٨٤ بـا شـماره ثبـت ٢٥٨٤٦٤ در اداره کل ثبـت شـرکتها و مالکیتهـای صنعتـی تهـران بـا هـدف ارتقـای سـطح ارائـه محصـولات و خدمـات ، بـه جامعـه پزشـکی فعالیـت رسـمی خـود را آغـاز نمـوده اسـت .محصـولات تولیـدی ایـن شـرکت شـامل سیسـتم تسـت ورزش قلبـی ، سیسـتم بازتوانـی قلبـی ، هولتـر فشـار خـون ، دسـتگاه الکتروکاردیوگـراف ، الکتروشوک و چست الکترود یکبارمصرف مـی باشـد . تمامی محصـولات ایـن شـرکت دارای مجـوز و تاییدیـه از اداره کل تجهیـزات پزشـکی ایـران می باشند . تولیدات و تجهیـزات شـرکت اوس سـینا هـم اکنـون در بیـش از 3000 مرکـز در ایـران نصــب و در حــال اســتفاده است ، همچنیــن ایــن محصــولات و تجهیــزات بدلیــل کیفیــت بــالا و قابلیــت رقابــت بـا محصـولات معتبـر کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی بـه خـارج از کشـور نیـز صـادر مـی شـوند. از جملـه خریـداران محصــولات ایــن شــرکت کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس، کشــورهای حــوزه CIS ، تعــدادی از کشــورهای آفریقایــی و برخــی از کشــورهای اروپایــی مــی باشــند. کیفیــت بــالا ، قیمــت مناســب ، خدمــات پــس از فــروش ســریع و مطلــوب و نیـز اخـذ اسـتانداردهای ملـی و بیـن المللـی سـبب گردیـده تـا ایـن شـرکت در ردیـف شـرکت هـای معتبـر تولیـد کننـده و صـادر کننـده تجهیـزات پزشـکی در ایـران قـرار گیـرد.

برخی از شرکای تجاری ما

برخی از افتخارات ما

اخذ گواهینامه بین المللی ISO 9001:2015 از USACERT

اخذ گواهینامه بین المللی ISO13485:2016 از USACERT

اخذ گواهینامه بین المللی ISO10004:2018 از USACERT

اخذ گواهینامه بین المللی 2018:ISO10002 از USACERT
اخذ گواهینامه بین المللی CE از اتحادیه اروپا
اخذ پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران
کسب رتبه نخست بعنوان فناور برتر کشور در سال 1386

عضویت در اداره کل تجهیزات پزشکی ایران
عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
عضویت در اتاق بازرگانی تهران
عضویت در انجمن مخترعین کشور
عضویت در مرکز تحقیقات لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران